หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับการทำธุรกิจได้อย่างไร

หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับการทำธุรกิจได้อย่างไร

ในปัจจุบันมีสงครามการค้าระหว่างซีกโลกตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา และทางตะวันออก คือ ประเทศจีน รวมถึงปัจจุบันก็ยังมีปัญหาทางด้านโรคระบาด โคโรน่าไวรัส ด้วย ดังนั้นการประคับประคองให้ธุรกิจเติบโตได้ดีในระยะยาว 5 ถึง 10 ปีขึ้นไป จึงต้องนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เรามาดูกันว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะใช้อย่างไรกับคนไทยที่ทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

หลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วงประกอบไปด้วย พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ส่วน 2 เงื่อนไข คือการมีความรู้คู่กับคุณธรรม เมื่อนำมาผนวกเข้ากับความรู้ในการทำธุรกิจ ก็จะแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้

การทำธุรกิจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินศักยภาพของธุรกิจตัวเอง

เราเคยได้ยินหลักการ SWOT analysis คือการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ในการทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้ ควรทำธุรกิจบนความรู้ความสามารถที่ตัวเองถนัด ไม่ควรที่จะทำตามกระแสในแบบที่ตัวเองยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะเสี่ยงต่อการล้มเหลวได้สูง และยังทำให้เสียต้นทุนหรือเกิดภาวะหนี้สินตามมาอย่างมากได้

การตั้งราคาสินค้าขาย

ด้านความพอประมาณ ใช้ตั้งราคาขายสินค้าได้ว่า จะไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่คาดหวังกำไรมากจนเกินไปจนทำให้ผู้บริโภคก็ไม่สามารถมีกำลังทรัพย์ในการซื้อสินค้านั้นได้ตลอด ซึ่งหากทำเช่นนั้น ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์แง่ร้ายกลับมา คือ ทำให้ธุรกิจเติบโตไม่ได้ดีเท่าที่ควร

ประเมินตลาดด้วยความมีเหตุมีผล

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนอะไรหรือขยายกิจการใด ๆ จะต้องคำนึงถึงสภาพธุรกิจ สภาพตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ถ้าต้องใช้บริการขนส่งสินค้าออกต่างประเทศ ก็ต้องวิเคราะห์ถึงเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่

หากต้นทุนสูงขึ้น ก็ต้องมองหาตลาดใหม่ทั้งตลาดภายในประเทศ หรือย้ายไปในทำเลต่างประเทศที่ยังมีคู่แข่งน้อย เช่น อินเดีย เวียดนาม ลาว เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมีช่องทางขยายเติบโตได้ดี

การมีแผนสำรองหรือการมีภูมิคุ้มกันในธุรกิจ

อย่าประมาทว่ากิจการของคุณจะไม่มีทางล้มได้ ไม่ว่าธุรกิจเล็กกลางหรือใหญ่ ในยุคปัจจุบันล้วนพึ่งพิงกับภาวะเศรษฐกิจโลกและศักยภาพในการบริโภคของประชากรทั่วโลก หากมีการเปลี่ยนแปลงกระแส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนใจเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลง การมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือมีความเสี่ยงต่อภาวะสงคราม ฯลฯ ก็จะทำให้ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ดังนั้นต้องมีแผนสำรองที่ 1 2 3 เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ได้ทันท่วงที เมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจนั้น จะต้องอิงหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะทำให้คุณมีความสุขในการทำธุรกิจส่วนตัวได้ และไม่เครียดมากเกินไปกับปัญหาจากสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางที่ทำให้คุณประกอบธุรกิจอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น และนำไปสู่ผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การทำธุรกิจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง