วิธีปรับใช้ความพอดี กับการใช้สอยเงิน

การใช้สอยเงิน

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินกันมาหลายปี ซึ่งไม่ใช่เรื่องเฉพาะการทำเกษตรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและเรื่องของการเงินด้วยเช่นกัน โดยเราขอยกตัวอย่างที่สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดูแลการเงินของคุณได้

คุณต้องมีหลักการในตัวเอง ว่าจะซื้อสิ่งของเมื่อมีการชำรุดชนิดที่ของเก่าหลังจากที่ซ่อมแซมแล้วก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ จึงไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ตามกระแสแฟชั่น หรือเมื่อมีรุ่นใหม่ออกมา อย่าง รถยนต์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ต้องคำนึงถึงราคาและฟังก์ชั่นการใช้งานของสิ่งของที่คุณจะซื้อ ว่าเหมาะสมกับเศรษฐานะของตัวคุณหรือไม่ คุณใช้งานได้คุ้มค่ากับราคาและอายุการใช้งานของสิ่งนั้น ๆ หรือเปล่า การรู้จักพอประมาณจะทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บ มีเงินสำรองในบัญชีสำหรับการทำสิ่งอื่นที่จำเป็นได้ และยังทำให้คุณควบคุมตัวเองในการใช้จ่ายได้ดีในระยะยาวอีกด้วย

ในด้านการลงทุน เราควรมีภูมิคุ้มกันในการลงทุน การที่คุณจะลงทุน เช่น การเล่นหุ้น การซื้อกองทุน การถือครองทองคำ ฯลฯ เป็นสิ่งที่จะต้องมีความรู้อยู่ในตัว ไม่ใช่จะทำตามกระแสข่าวเศรษฐกิจ หรือซื้อขายตามอารมณ์เท่านั้น การที่คุณรู้จักหาข้อมูลเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค อ่านข่าวการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ ทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นประจำ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ที่ทำให้คุณสามารถที่จะมีกำไร มีการถือครองหุ้นและกองทุนที่มีมูลค่าดีในระยะยาวได้มาก และที่สำคัญคือ จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน

วิธีออมเงินอย่างเหมาะสม

ผู้ที่จะมีเงินออมได้นั้น ไม่ใช่คนที่ไม่ซื้อสินค้าใด ๆ เลย แต่ต้องรู้ว่าจะซื้อสินค้าในจังหวะเวลาใดที่มีการโปรโมชั่นและนำเงินส่วนต่างนั้นมาเป็นเงินออม ซึ่งคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้คุณหักเงินจากบัญชีธนาคารได้แบบรายอาทิตย์หรือรายเดือนตามที่คุณตั้งค่า เพื่อให้คุณเกิดนิสัยการออมที่ดี มีวินัย และทำให้คุณไม่ประมาทในการสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวในอนาคต

ส่วนทางด้านสังคม การที่เราอยู่ในสังคม ต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน หากคุณต้องการที่จะบริจาคให้องค์กรใด ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล วัด มูลนิธิ ฯลฯ คุณก็สามารถเลือกองค์กรที่คุณพอใจ และขอหลักฐานไปใช้ในการลดหย่อนภาษี และยังป้องกันพฤติกรรมทุจริตได้ด้วย และยังนำเงินที่ได้คืนภาษีมาเป็นเงินออมเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นในครั้งต่อไปได้อีก เช่นนี้จึงเป็นการออมที่เกิดประโยชน์และเป็นวงจรที่ดี

การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการจัดการด้านการเงิน โดยอาศัยความรู้ ความมีเหตุผล ความพอประมาณอย่างเหมาะสม จะทำให้คุณใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างมีความสุข และไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินทองในระยะยาวอีกด้วย