จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแนวคิดทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนไทยตระหนักถึงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแนวคิดที่เข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตของคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างมากที่สุด ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะยังคงมีคนไทยเดินตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่มากเท่าไหร่นัก แต่แนวคิดนี้กลับสร้างชีวิตใหม่และนับได้ว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กับคนไทยได้หลากหลายครัวเรือนด้วยกัน การพลิกชีวิตโดยหันเหเดินทางตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนับได้ว่าไม่ใช่เรื่องยาก ขอแค่เพียงคนไทยเราตระหนักเห็นและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตาม พร้อมทั้งประยุกต์แนวความคิดของตนให้ตรงกับหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียงให้ได้อย่างแท้จริงเป็นพอ และจะดีกว่านี้ถ้าหากคนไทยทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินตามแนวคิดนี้อย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง นับได้ว่าเป็นแนวทางที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวย่างไปสู่ความทันสมัยได้อย่างดีเลิศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยได้อย่างมากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นหลักเศรษฐกิจ ,การเมือง , สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทุก ๆ ด้าน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ผลของการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปในด้านบวก

ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งความเจริญทางด้านวัตถุ, สาธารณูปโภค , ระบบสื่อสารที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งการพัฒนาในเรื่องของการศึกษา ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นผลบวกที่เกิดขึ้นได้ แถมยังคงเป็นความเจริญที่กระจายไปยังกลุ่มคนภายในชนบทได้อีกด้วย และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ว่านี้ จะนำไปสู่หนทางที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีและผลเสียตามมาด้วยเช่นเดียวกัน แต่สำหรับผลลัพธ์ที่ดีนั้นกลับมีมากกว่า เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากที่สุด

ความพอเพียงผ่านการดำรงชีวิต ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาเสมอ

ความพอเพียงผ่านการดำรงชีวิตนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่สุด เพราะถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่คนไทยส่วนใหญ่ จะสามารถหันเหมาพึ่งพาอาศัยตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถดำรงชีวิตได้โดยอิสรเสรี นอกจากนี้ยังคงสามารถจัดการตนเองเพื่อให้เป็นไปในลักษณะที่ดียิ่งขึ้นได้ เพราะทุกคนจะรู้จักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทำให้เกิดพื้นฐานทางด้านศักยภาพที่แท้จริงภายในสังคมไทยในที่สุด

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งผลเสียที่ยากจะยับยั้ง หากคนไทยได้เลือกดำรงชีวิตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะส่งผลทำให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างน่าภาคภูมิ และยังคงพึ่งพาอาศัยตนเองได้ อยู่รอดปลอดภัยด้วยตนเองอย่างมีศักยภาพตลอดไป