หลักเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจของไทย

ในเมื่อเศรษฐกิจพอเพียง ถือได้ว่าเป็นปรัชญาที่สำคัญสำหรับคนไทยอย่างแท้จริง เพราะเป็นแนวทางที่จะทำให้การดำรงชีวิตอยู่ พร้อมทั้งเป็นแนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ๆ ระดับ มีลักษณะที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน อีกทั้งเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนกระทั่งเป็นระบบในการบริหารประเทศให้มีลักษณะดำเนินไปด้วยสายกลางได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อที่จะทำให้ประเทศมีลักษณะที่ก้าวทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้กระทั่งโลกในยุคโลกาภิวัตน์ก็ตาม ซึ่งความพอเพียงที่เกิดขึ้นนี้ ได้ให้ความหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุมีผล ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อทุกคนและประเทศชาติได้เสมอ

แนวทางที่ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

สำหรับเศรษฐกิจพอเพียง ยังคงเป็นแนวทางที่จะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ผลิต หรือแม้กระทั่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ ได้เริ่มต้นผลิตหรือมีการบริโภคให้อยู่ภายใต้ขอบเขตพร้อมทั้งข้อจำกัดของรายได้ที่ได้มา หรือแม้กระทั่งทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่เป็นหลัก ส่งผลทำให้สามารถลดการพึ่งพา เพิ่มทั้งยังคงมีความสามารถในการควบคุมการผลิตได้อย่างแน่แท้ ทำให้สามารถลดภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ จากการที่เราไม่สามารถควบคุมทำการควบคุมในระบบการตลาดได้

ประเทศไทยกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

และด้วยเหตุนี้เอง ประเทศไทยจึงสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ในการสร้างฐานความมั่นคง โดยเฉพาะในฐานทางเศรษฐกิจโดยแท้จริง เพราะจากพื้นฐานประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมมากที่สุด ทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้น ยังคงเน้นไปที่การเกษตร และยังคงเน้นในส่วนของความมั่นคงทางอาหารการกิน เพื่อที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้อย่างน่าพึงพอใจ เศรษฐกิจพอเพียงจึงช่วยทำให้ประเทศได้ลดความเสี่ยงลง อีกทั้งยังคงสามารถนำมาใช้ได้ในทุก ๆ ระดับ ทุก ๆ ภาคอย่างไม่มีข้อจำกัด แต่จะต้องเน้นไปกับการเลือกปฏิบัติ หรือทำการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม มีความพอประมาณ รวมไปถึงการมีเหตุมีผลเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและผู้คนรอบข้างได้ในที่สุด

การนำหลักการและแนวทางอย่างเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ย่อมส่งผลดีต่อตัวคุณและคนไทยทั่วประเทศ การศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม จึงถือได้ว่าเป็นแนวทางสำคัญ อย่างน้อยผลลัพธ์ที่ได้มานั้น ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับแนวทางของเศรษฐกิจโดยตรง แต่ยังคงส่งผลดีต่อผู้ที่ใช้หลักการนี้อย่างแท้จริง รวมไปถึงส่งผลดีต่อผู้คนรอบข้าง หากคนไทยได้เลือกใช้เศรษฐกิจพอเพียงกันทั้งประเทศ แน่นอนเลยว่าประเทศนี้จะต้องเป็นประเทศที่สงบสุข มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จนประเทศอื่น ๆ จะต้องศึกษาและทำตามกันอย่างแน่นอน