อยู่อย่างไรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2019

การดำรงชีพในยุคที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง และจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างรัดเข็มขัด เป็นการตั้งโจทย์ที่ชวนให้หาคำตอบว่าเราจะอยู่กันอย่างไร โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพ ซึ่งในวันนี้เราได้ทำการรวบรวมแนวคิดที่น่าสนใจไว้ ดังนี้

การมีสมุดบัญชีรายรับและรายจ่ายประจำบ้าน

การมีบัญชีประจำบ้านที่บันทึกทั้งรายได้และรายจ่าย เป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานในการทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของตัวเองเป็นอย่างไร มีส่วนใดเป็นสิ่งที่สิ้นเปลือง หรือทำให้บัญชีติดลบ ก็ควรต้องลดลง และวางแผนให้รัดกุมในเดือนต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ในการทำให้สามารถวางแผนการออมเงิน และจัดสรรเงินทุนสำรอง สำหรับใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ดีขึ้นด้วย

ต้องสอนลูกหลานให้เข้าใจความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง

คนส่วนใหญ่จะเข้าใจความยากลำบากในการหาเงินทองเมื่ออยู่ในวัยทำงานที่ต้องดูแลตัวเอง ทั้งการประคับประคองสภาวะคับขันทางการเงิน หนี้สิน และค่าใช้จ่ายรายวันต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละเดือน

แต่สำหรับเด็ก ๆ บุตรหลานของท่านเป็นวัยที่ยังไม่ต้องเผชิญกับความจริงในส่วนนี้ การปลูกฝังแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ลูกรู้จักแบ่งสรรเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้รายสัปดาห์ หรือรายเดือนให้มีระบบและเพียงพอต่อการใช้จ่ายเรื่องส่วนตัว ทั้งยังให้เหลือเก็บเพื่อการออม หรือลงทุนแบบง่าย ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ เช่น การฝากประจำที่มีดอกเบี้ย จะทำให้เด็กมีกำลังใจในการสร้างวินัยการออมในระยะยาว

อยู่อย่างไรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2019

การจ่ายด้วยบัตรเครดิต ก็ต้องมีความพอเพียง

การรูดบัตรเครดิตตามความเหมาะสมและความจำเป็น เป็นการยืดอายุการจ่ายเงินออกไป โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หากรักษาวินัยการชำระหนี้สินตามที่บริษัทบัตรเครดิตนั้น ๆ กำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ประจำวันที่จำเป็น อาหาร น้ำยาซักฟอกเสื้อผ้า ค่าซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นที่ควรต้องจ่าย

อย่าลืมว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจ่ายตามคุณค่า ไม่ใช่การห้ามใช้เงิน แม้อุปกรณ์ และสิ่งของบางรายการอาจมีราคาที่สูง หากคุณไตร่ตรองแล้วว่ามีวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ไม่เป็นโทษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก็สมควรซื้อหาตามฐานะ การใช้บัตรเครดิตตามความเหมาะสมกับสถานะของครอบครัวจึงไม่ผิดหลักความพอเพียงแต่อย่างใด

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ในยุค 2019 ได้ ทั้งในส่วนของการใช้จ่ายเงิน การลงทุน การประกอบอาชีพ ฯลฯ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวคิดที่ดีในการปรับใช้กับวิถีชีวิตของทุกท่านตลอดไป