เศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

เป็นที่ทราบกันว่าหลักการ เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วงและ 2 เงื่อนไข 3 ห่วง คือ ความพอประมาณการมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง และ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้และยึดมั่นในคุณธรรมในการใช้ชีวิต

ซึ่งเราสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ดังต่อไปนี้

1. มีความพอประมาณ

จะต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายของเราแต่ละวันมีมากน้อยเพียงใดโดยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยให้บริหารการเงินได้เป็นอย่างดี ไม่ใช้เงินเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้สิน และทำให้เสริมวินัยในการเก็บออมได้ดีขึ้น

2. การมีเหตุผล

การมีเหตุผลเหนืออารมณ์จะทำให้มีสติในการทำงาน เช่น มีความขยันอดทน แม้จะมีอุปสรรคในการทำงานต่าง ๆ เพื่อจะทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ หากไม่ทำงานให้ดีหรือขี้เกียจ ก็จะทำให้ถูกไล่ออกและครอบครัวลำบากได้ หรือคนที่ต้องการจะมีธุรกิจของตัวเองในอนาคต จะมีความยึดมั่นในเหตุผลว่า เราต้องเก็บเงินออมวันนี้ให้มากขึ้น ลดการซื้อของใช้แฟชั่นต่าง ๆ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

3. การมีภูมิคุ้มกัน

การไม่ประมาทในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องคำนึงถึง การทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การเก็บออมรูปแบบต่าง ๆ สำคัญต่อการมีเงินสำรอง แม้ว่าจะตกงานหรือมีญาติพี่น้องป่วยจะได้ช่วยเหลือกันได้ ตัวอย่าง เช่น การออมกับ กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ การทำประกันสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมในรูปแบบมาตราต่าง ๆ เพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การทำประกันชีวิตและสุขภาพกับบริษัทที่ไว้ใจได้ เพราะหากเกิดโรคร้ายกับตัวเอง เช่น โรคมะเร็งหรือประสบอุบัติเหตุ จะได้รับเงินช่วยเหลือและค่าชดเชยการขาดงาน

4. การมีความรู้

ผู้ที่จะเติบโตได้ดีในทุกสายงาน ไม่ว่าจะทำงานราชการเอกชน หรือทำธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีการเสริมความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอ ไม่ควรที่จะหยุดนิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันมีนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยี AI และระบบโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถทำให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น

5. การมีคุณธรรม

ผู้ที่มีคุณธรรมจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ที่เป็นเจ้านายต้องมีความเมตตาให้ลูกน้อง จึงจะได้รับความเคารพและได้รับความร่วมมือในการทำงานให้อย่างเต็มที่ ผู้ที่เป็นเพื่อนก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่นินทาหรือนำความลับของเพื่อนไปบอกต่อให้ได้รับความเสียหาย เป็นต้น หากทุกคนมีคุณธรรมประจำใจ จะทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า หลักการเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุก ๆ ด้าน ขอเพียงศึกษาให้เข้าใจและมีความสม่ำเสมอในการใช้หลักการนี้ ก็จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการงาน การเงินและความสุขในครอบครัวมากขึ้นแน่นอน

การมีความรู้และยึดมั่นในคุณธรรม