การปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับชีวิตประจำวัน

การปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับชีวิตประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกคน ไม่ว่าจะทำงานอาชีพใดหรือเป็นแม่บ้านก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข ไม่เป็นหนี้และยังมีความมั่นคงในระยะยาวได้

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมตัวอย่างการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงกับชีวิตประจำวัน ดังนี้

1. การพอประมาณ หรือการเดินทางสายกลาง ควรรู้ฐานะของตนเอง ไม่ใช้ชีวิตหรูหราเกินตัว หรือฟุ่มเฟือยจับจ่ายใช้สอยจนเพลิน รวมถึงไม่ใช่การตระหนี่ถี่เหนียว จนทำให้ชีวิตได้รับความขาดแคลนยากลำบากจนเกินไป คำว่าพอประมาณจึงขึ้นกับจังหวะและฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคน ที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุดได้

2. การมีเหตุและผลในการคิดและทำทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านการเงิน การศึกษา การทำงาน ต้องมีเหตุและผลประกอบเสมอ เช่น ถ้าต้องการซื้อบ้านใหม่ ต้องพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ หากบ้านที่อยู่เดิมเก่าทรุดโทรม ที่ต้องเสียค่าซ่อมแซมใกล้เคียงกับการซื้อบ้านหลังใหม่ ก็เป็นเหตุผลที่สมควร แต่ก็ควรเลือกราคาบ้านที่อยู่ในฐานะจะชำระค่าผ่อนบ้านได้ไหว หากเลือกราคาที่สูงจนทำให้เป็นหนี้สินและกระทบต่อการใช้จ่ายประจำวันอื่น ๆอีกหลายสิบปี ก็ควรต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทุกคนต้องมีการวางแผนสำรองให้แก่ชีวิตอยู่เสมอ เช่น การทำประกันชีวิต การฝากเงินออมเข้ากับสหกรณ์หรือกองทุน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต นอกจากนี้ การแบ่งเงินรายได้แต่ละเดือน เก็บออมไว้ต่างหาก หากต้องประสบปัญหาถูกเลิกจ้างงาน หรือการประสบภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองต่อเนื่องหลายปี ก็จะทำให้มีความอุ่นใจมากขึ้นว่าจะมีเงินพอใช้จ่ายได้ระยะหนึ่ง การวางแผนและการออมจึงเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าจะทำให้คุณพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รอบตัวได้อยู่เสมอ

4. การหาช่องทางเพิ่มรายได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพใด การหางานเพิ่มหรืองานประเภทฟรีแลนซ์ตามแนวทางที่ตนเองถนัด สามารถช่วยให้มีเงินเก็บออมมากขึ้น ควบคู่กับการทำงานประจำได้ อาจใช้วิธีเรียนรู้เพิ่มเติมแบบเร่งด่วน เช่น คอร์สการทำอาหาร เพื่อที่จะสามารถทำขายทั้งแบบเปิดหน้าร้านและขายออนไลน์เป็นช่องทางสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปี เป็นต้น

5. การซื้อสินค้าโดยเน้นที่คุณภาพและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยเฉพาะถ้าคุณมีรายได้จำกัด ควรลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยแนวแฟชั่นลง

จะเห็นได้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันในทุกด้าน ทำให้ได้รับความสุขจากการไม่เป็นหนี้และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ที่สำคัญคือ ทำให้มีเงินเก็บออมสำหรับอนาคตด้วย

ตัวอย่างการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจ