ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง

1. มีความพอประมาณ

มีความพอประมาณ คือทางสายกลาง ทั้งการเงิน ความเป็นอยู่ ถ้าหากขาดความพอประมาณอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้ ด้วยความที่เราอยากได้ อยากมี เหมือนคนอื่น ใช้จ่ายเงินจนเกินตัว

2. รู้จักเหตุและผล

เหตุและผล คือ การพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ โดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

3. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

การมีภูมิคุ้มกัน คือ การที่พร้อมรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล

4. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี ๆ ทุกอย่างต้องใช้การลงทุนหรือลงแรงถึงจะได้มา รายจ่ายในแต่ละอย่างต่างก็มีความจำเป็น เราควรใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นกับการดำรงชีวิต

5. ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

เราควรเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นต่อเรา และควรฉลาดคิดก่อนที่จะเป็นหนี้

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ