3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยค้ำจุนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยค้ำจุนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาตามแนวคิดปรัชญาหรือเศรษฐกิจพอเพียง คือ โครงการเกี่ยวกับการเกษตรโดยเน้นให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านการเกษตรที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว และนำมาใช้สอยอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยค้ำจุนให้ทุกคนประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

แนวความคิดที่ 1 เผื่อแพร่ความรู้ที่มีให้ผู้อื่นได้มีอาชีพต่อไป

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดามี 3 วัตถุประสงค์ คือ 1.โครงการทดลอง 2. โครงการตัวอย่าง 3. โครงการที่ไม่หวังผลกำไร โดยเจ้าของธุรกิจมุ่งหวังให้ธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือให้ธุรกิจดำรงอยู่ประสบความสำเร็จทางใดทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม จะมีไม่กี่ธุรกิจที่สร้างขึ้นมาแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือสร้างเพื่อทดลองและค้นคว้า รวมถึงเผื่อแพร่ความรู้ที่มีให้ผู้อื่นได้มีอาชีพต่อไป เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อว่า เจ้าของธุรกิจ ทุกคนล้วนต้องศึกษาหาความรู้และมีความอดทน อีกทั้งต้องจัดฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ในงานที่ทำ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

แนวความคิดที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจ

การสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นต้นแบบให้กับนักธุรกิจมากมายที่ได้ล้มเหลวมาก่อน เพราะกลุ่มนักธุรกิจเหล่านี้จะมีการสรรหาแนวความคิดหรือหนทางที่จะก่อร่างสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ เมื่อได้ไอเดียและแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นคำที่มีคุณค่าและมีความหมายมากสำหรับคนที่คิดจะก่อร่างสร้างตัว ในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ

แนวความคิดที่ 3 การศึกษาวิธีทำงานและลงมือทำ

นักธุรกิจแทบทุกคนมีการศึกษาวิธีการทำงานจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา โดยเริ่มต้นใน พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้พระราชตำหนักพระองค์และเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่โล่งเนื่องจากในสมัยก่อนได้เป็นที่นา ความเจริญยังมาไม่ถึง โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนใจทางด้านการเกษตรอยู่แล้ว จึงได้มีพระราชดำริทดลองปลูกข้าวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ซึ่งเป็นโครงการข้าวที่มีการเตรียมตั้งแต่ การหว่าน การไถและการปลูกข้าว จนถึงการเก็บเกี่ยว แล้วนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาประกอบพระราชพิธีในวันพืชมงคล วันแรกนาขวัญของทุกปี ทั้งในสนามหลวงและสวนจิตรดา นอกจากนี้ได้มีการปลูกต้นไม้สาธิต ด้วยการนำเมล็ดมาเพาะในสวนจิตรดาให้มีความชุ่มชื้น ลักษณะการนำมาเพาะจะไม่มีการรบกวนป่า เพื่อที่ป่าจะได้ฟื้นฟูเอง ต่อมาปี พ.ศ. 2505 ทรงได้มีการทดลองเลี้ยงโคนมครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นพันธุ์โคนมที่มาจากต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนและเป็นเมืองเกษตรกรรม ดังนี้แล้วจึงเป็นตัวอย่างของการค้นคว้าและพัฒนา ซึ่งทุกธุรกิจต้องใส่ใจในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ดังเช่นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเป็นแบบอย่าง

ธุรกิจทุกประเภทล้วนต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างผลกำไร แนวคิด 3 ประการข้างต้นคือแนวคิดที่มีคุณค่า ทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง การมีแรงบันดาลใจและพลังในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการศึกษาและลงมือทำเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แนวคิดที่มาจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนเสาหลักในการค้ำจุนให้กับทุกธุรกิจได้มีความมั่นคงและก้าวหน้าได้ต่อไป