เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทร […]