เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์ปรัชญาที่จับต้องได้ ใช้ได้ในชี […]