ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาเกี่ยวกับแนวการดำรงช […]