“เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้มีประโยชน์กับอาชีพใดอาชีพหนึ่งเ […]