ในส่วนของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนไท […]