เมื่อสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปจากในอดีต […]